Friday, April 13, 2007

Trendspot 38: Ny näringsgrensindelning SNI 2007

Efter åratal av utredningar och diskussioner i olika standardiseringskommissioner finns det nu ett förslag till ny svensk näringsgrensindelning - Sni 2007 som Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram. Den svenska näringsgrensindelningen bygger på EU:s näringsgrensindelning Nace Rev. 2. som fastställdes den 20 december 2006 av EU och finns publicerad i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006.

Förändringar i nya Nace respektive Sni 2007 har gjorts utifrån behovet att anpassa sig till omvärlden, bl a till följd av förändringarna inom informations- och kommunikationsteknologin. Bland de viktigaste förändringarna kan nämnas:

  • En ny avdelning för Information och kommunikation (förlag, film och ljud, radio och TV, telekommunikationer, IT-tjänster)
  • En ny avdelning för miljö (vatten, avlopp, avfall, återvinning, sanering)
  • En ny avdelning för kultur-, nöjes- och rekreationsverksamhet
  • En betydande ökning av antalet huvudgrupper inom servicesektorn som en följd av den starka tillväxten av olika tjänster
  • IT-aktiviteter framhävs tydligare inom tillverknings- och tjänstesidan

För företag innebär den nya näringsgrensindelningen Sni 2007 att man måste göra en översyn av befintliga kund- och leverantörsregister och ev. ställa om till den nya indelningen. För många IT- och tjänsteföretag blir det nu lättare att hitta rätt branschgrupp, vilket kan bidra till bättre informationskvalitet vid marknadsanalyser och marknadsföring.

No comments: