Thursday, December 13, 2007

Världens superlosers får mest stryk

I en artikel om framtidens feminismer i DN 2 dec 2007 beskriver DN-skribenten och redaktören för tidskriften Bang Malena Rydell kvinnornas situation på följande sätt: "kvinnor och flickor utgör fortfarande 70 procent av världens fattiga, majoriteten av världens flyktingar. Kvinnor äger mindre än en hundradel av världens samlade egendomar, och de är värst utsatta för effekterna av krig, våld i hemmet och religös förföljese. Kvinnor är kapitalismens superlosers: de utför två tredjedelar av världens arbete, men har mindre än en tiondel av dessa inkomster."

Våld mot kvinnor i Kina
Magnus Breidne, chef för ITPS Pekingkontor rapporterar om ökad våld i kinesiska hem. Enl. den kinesiska organisationen All China Women’s Federation (ACWF) har man under 2006 mottagit cirka 50 000 anmälningar från kvinnor om övergrepp i hemmet. Detta är en ökning med 70 procent från 2005. Ökningen av antalet anmälningar beror enl ACWF på en faktisk ökning av våldet i de kinesiska hemmen och en större medvetenhet hos kinesiska kvinnor om den mekanism som ACWF har för anmälan av denna typ av brott. Särskilt utsatta är kvinnor inom familjer som tillhör "Rural migrant workers", kvinnor som flyttat med sina män från landsbygden in till tätbefolkade områden.

I en studie som genomfördes 2006 framkom att nästan 14 procent av kvinnorna från denna kategori hade blivit misshandlade av sina män. Dessa kvinnor, som liksom sina män, i princip befinner sig illegalt i städerna där de lever, har i stort sätt inga juridiska möjligheter att få hjälp, även möjligheten till skilsmässa är mycket liten.

Men våldet ökar även inom medelklassen där våldet enligt ACFW även har en mental dimension, trakasserier och ständiga förolämpningar. Här finns också många exempel på att våld föder våld. Många kvinnor som sitter fängslade har blivit utsatta för våld i hemmet.

Våld mot kvinnor i Sverige
Enl. Brottsförebyggande rådet, Brå, har den anmälda misshandeln mot kvinnor ökat med 33 procent de senaste tio åren, till preliminärt 25 400 anmälningar år 2006. Enligt rapporten Våld mot kvinnor i nära relationer (Brå 2002) beror ökningen troligen på att kvinnor i dag i högre grad än tidigare anmäler misshandel som de utsatts för, men också på att det faktiska våldet har ökat. I preliminärt 72 procent av de anmälda fallen år 2006 var gärningsmannen en person som kvinnan var bekant med.

No comments: