Sunday, January 04, 2015

Googlemodellen - Företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld.

"För att ett företag verkligen ska kunna genomföra och bibehålla ett nytt managementkoncept, måste det först finnas en verklig önskan om förändring för ökad innovationskraft." Så sammanfattar Annika Steiber, civilingenjör i industriell ekonomi och PhD specialiserad på företagsinnovation, resultatet av en ettårig studie som hon har gjort på plats hos Google i Silicon Valley på uppdrag av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Stiftelsen IMIT.

Google anses allmänt vara ett av världens mest innovativa företag. De är inte bara kända för sina innovativa produkter utan hör dessutom till det fåtal företag som är kända för att bygga sin framgång på sina anställdas kreativitet och att bygga en företagskultur som främjar innovation och nytänkande.
Rapporten ger en fördjupad förståelse för hur Google har byggt upp och numera arbetar för att bibehålla sin innovationsförmåga. Den visar också hur företaget med sina många gånger oortodoxa managementprinciper har skapat en förmåga till kontinuerlig innovation. Boken ger dessutom tips på hur organisationer praktiskt kan gå till väga för att omvandla sina managementmodeller i syfte att öka sin förmåga till kontinuerlig innovation.ger också tips på hur organisationer praktiskt kan gå till väga för att transformera sin managementmodell i syfte att öka sin förmåga till kontinuerlig innovation.

I del 1 presenteras sex principer som forskare inom delvis olika discipliner har identifierat som viktiga för långsiktig konkurrensförmåga i snabbföränderliga branscher genom kontinuerlig innovation: dynamisk kapabilitet, förnyelseinriktad organisation, individen i centrum, både-och-organisation, öppenhet och nätverkande med omvärlden samt tron på en systemansats.
I del 2 beskrivs Google och dess managementmodell såsom företagskultur, ledarskap, organisationsstruktur, samt värderings- och belöningssystem. Dessa är beskaffade så att de både tillåter ett öppet, dynamiskt system som ger utrymme för innovationer och parallellt med detta också ger stöd till effektivitet i den dagliga verksamheten. Del 2 visar också att Googles praktiska utformning av ledarskap, kultur, struktur etc. stödjer de underliggande principerna som redovisas i del 1. Detta kan tolkas som att de sex principerna får ytterligare stöd för att vara viktiga för kontinuerlig innovation.
I del 3 beskrivs ett managementkoncept för kontinuerlig innovation baserad på de sex managementprinciperna från del 1, som kan ses som lagar eller trossatser hos företagsledningen, och de tio mest utmärkande praktiska tillämpningarna för Googles innovationsförmåga från del 2.
Rapporten kan laddas ner gratis här.

No comments: